Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 7 results:
Filters: Author is Филипова, Галина  [Clear All Filters]
Journal Article
Филипова, Г., 1984. Изворите за живота и делото на Кирил и Методий. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(5), pp.121–122.
Филипова, Г., 1989. Международна конференция за славянските ръкописи. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 13, pp.122–125.
Филипова, Г., 1985. Честване на Методиевата годишнина във ФРГ. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 9, pp.122–125.
Subscribe to Syndicate