Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Велева, Маргарита  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
В
Велева, М., 1985. Възприемане на българската фонологична опозиция звучност/беззвучност от носителите на арабския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(1), pp.28–37.
Subscribe to Syndicate