Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Journal Article
Славова, Т., 2008. Хранениците на владетеля в прабългарските надписи. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 32(3), pp.36–51.
Славова, Т., 2008. Хранениците на владетеля в прабългарските надписи. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 32(3), pp.36–51.
Андрейчин, Л., 1998. Христо Ботев. Българска реч, 4(1), pp.7–9.
Милтенова, А., 1982. Христо Николов Кодов (1901–1982). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 6, pp.89–90.
, 2007. Христо Първев (1927–2007). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 32(2), p.142.
Велчева, Б., 2012. Христо Холиолчев на 75 години. Българска реч, 12(2–3), pp.5–8.
Хаджи, В.Пожга, 2003. Хърватски и словенски език в контраст. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 28(3), pp.22–35.
Николова, Б., 2009. Цар Петър и характерът на неговия култ. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 33(2), pp.63–78.
Христова, Б., 1984. Ценно издание на Българската археографска комисия. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8, pp.122–123.
Review of [ibib]Куев1983[/ibib]
Христова, Б., 1984. Ценно издание на Българската археографска комисия. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8, pp.122–123.
Review of [ibib]Куев1983[/ibib]
Христова, Б., 1984. Ценно издание на Българската археографска комисия. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8, pp.122–123.
Review of [ibib]Куев1983[/ibib]
Банков, Т., 1983. Ценно издание на старобългарски ръкопис. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7(1), pp.98–100.
Рецензия за: [{ibib]Rothe1996[/ibib]} [{ibib]Rothe1997[/ibib]} [{ibib]Rothe1999[/ibib]}
Боева, Л., 1993. Ценный труд о литературных памятниках о Борисе и Глебе. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17(4), pp.135–138.

Pages

Subscribe to Syndicate