Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6 results:
Filters: Author is Богданова, Събка  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Богданова, С. & Ралева, Ц., 1993. Библиография на трудовете на Румяна Павлова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(2), pp.98–103.
Ф
Павлова, Р. & Богданова, С., 1982. Федот Петрович Филин (1908–1982). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(5), pp.96–97.
Subscribe to Syndicate