Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
У
Иванова, К., 1999. Успение Методиево. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 23(4), pp.7–24.
Ћоровић, В., 1910. Утицаj и одношаj између старих грчких записа и натписа. Глас Српске краљевске академиjе, , 1910., (84).
Фабиан, Б., 2001. Ученият като читател. In А. Гергова & Даскалова, К., eds. История на книгата. Книгата в историята. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 300–322.
Павлова, Р., 1979. Учительные слова Петра Черноризца. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 3(4), pp.51–63.
Ф
Гьоте, Й.В., 2012. Фауст: трагедия в две части, София: Захарий Стоянов.
Павлова, Р. & Богданова, С., 1982. Федот Петрович Филин (1908–1982). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(5), pp.96–97.
Платон, философ, 2007. Федър Б. Богданов, ed., София: Планета 3.
Хегел, Г.В.Ф., 1969. Феноменология на духа, София: Наука и изкуство.
Гомбрович, В., 1988. Фердидурке, София: Народна култура.
Из Фигури I, II и III
Асенова, П. & Алексова, В., 2008. Физическото и душевното състояние на човека според няколко балкански метафори. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 33(2), pp.5–17.

Pages

Subscribe to Syndicate