Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Цветкова, Надежда  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ц
Цветкова, Н. & Рошкева, Р., 2006. Сватбите в Русе през първата половина на ХХ в. In Делници и празници в живота на българина. Сборник, посветен на 30-годишнината на Етнографския музей - Варна. Варна: Зограф, pp. 383–398.
Subscribe to Syndicate