Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Стефанов, Павел  [Clear All Filters]
Book
Anon., 1994. Древен патерик или духовната мъдрост на отците на пустинята, Велико Търново: Издателство Монархическо-Консервативен Съюз.
Превод от гръцки.
Journal Article
Стефанов, П., 1991. Български лични имена от румънски произход в ръкопис от 1720 година. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(3), pp.27–30.
Стефанов, П., 1989. Фрескови надписи и графити във Вуково (1598). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 13(1), pp.67–80.
Subscribe to Syndicate