Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 5 results:
Filters: Author is Георгиева, Мария  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Георгиева, М. & Йорданова, Й., 1990. Пета международна конференция в Полша по чуждоезиково обучение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(1), pp.116–117.
Subscribe to Syndicate