Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Лешбер, Корина  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Л
Лешбер, К., 2005. Нови тенденции в ареалната лингвистика: методи и резултати. In Ю. Стоянова et al., eds. Littera Scripta Manet. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Васила Радева. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 116-125.
Subscribe to Syndicate