Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Цанева, Нина  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ц
Цанева, Н., 1979. По въпроса за копулативността на чешкия глагол mít в съпоставителен план с българския глагол имам. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(1), pp.57–59.
Subscribe to Syndicate