Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6011 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Х
Хубенова, Ц., 2005. Литературните Пигмалиони. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 188-212.
Хунг, Б.Манх, 1995. Означаване на говорещия в речевия акт (съпоставителен анализ между българския и виетнамския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(2), pp.32–40.
Хутянова, Я., 1984. Шимон Ондруш на шестдесет години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8, pp.130–131.
Ц
Цанев, Ц., 1986. Принос в старобългаристиката. Шуменска заря, 182, p.3.
Цанев, Ц., Тихова, М. & Владимирова-Аладжoва, Д., 1994. Великопреславски научен събор. Palaeobulgarica / Старобългаристика, {ХVІІІ}, pp.110–114.
Цанев, Ц., Тихова, М. & Владимирова-Аладжoва, Д., 1994. Великопреславски научен събор. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18(1), pp.110–114.
Цанева, Н., 1979. По въпроса за копулативността на чешкия глагол mít в съпоставителен план с българския глагол имам. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(1), pp.57–59.
Цанева, М., 2000. 150 години от рождението на Иван Вазов. Българска реч, 6(1–2), pp.13–15.
Цанков, К., 1994. Социолингвистика и речев етикет, Велико Търново: Знак '94.
Цанков, К., 1988. Речев етикет, София: Народна просвета.
Цанков, К., 1998. Езикова култур, Велико Търново: Абагар.
Цвайг, С., 1984. Портрети на европейски писатели, София: Наука и изкуство.

Pages

Subscribe to Syndicate