Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Заимов, Йордан  [Clear All Filters]
1960
Заимов, Й., 1960. Къде е писано Добрейшовото евангелие. In В. И. Георгиев, ed. Езиковедско-етнографски изследвания в памет на академик Стоян Романски. София: БАН, pp. 415–419.
Subscribe to Syndicate