Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 11 results:
Filters: Author is Павлова, Румяна  [Clear All Filters]
Journal Article
Павлова, Р., 1981. Вековни езикови взаимодействия между българи и руси. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), pp.42–50.
Селимски, Л. et al., 1984. Девети международен конгрес на славистите, Киев, 6–14 септември 1983 г. Секция „Езикознание“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(4), pp.101–124.
Павлова, Р., 1976. Международен симпозиум на русисти за съпоставителни изследвания. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(1), pp.95–103.
Павлова, Р., 1985. Неотбелязано съчинение в Берлинския сборник. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 9(2), pp.120–121.
Павлова, Р., 1998. Пролог Рс 705 от Народната библиотека на Сърбия в Белград. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22(2), pp.110–128.
Павлова, Р. & Досева, Ц., 2010. Раля Михайловна Цейтлин (90 години от рождението ѝ). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 34(2), pp.85–89.
Павлова, Р., 1979. Симпозиум за съпоставително изучаване на руския език с други езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(4), pp.87–89.
Павлова, Р., 1979. Учительные слова Петра Черноризца. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 3(4), pp.51–63.
Павлова, Р. & Богданова, С., 1982. Федот Петрович Филин (1908–1982). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(5), pp.96–97.
Subscribe to Syndicate