Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Московска, Марта  [Clear All Filters]
Journal Article
Московска, М., 1986. Анализ и оценка на лексикални грешки при обучението на българи по английски език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(3), pp.23–30.
Московска, М., 1982. Трета научно-методическа конференция Съпоста- вително езикознание и чуждоезиково обучение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(3), pp.85–88.
Subscribe to Syndicate