Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6 results:
Filters: Author is Денкова, Лидия  [Clear All Filters]
Journal Article
Денкова, Л. & Димитрова, Н., 1997. В памет на проф. Михаил Бъчваров. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21, pp.9–11.
Денкова, Л., 1995. Пътят в модела на светостта. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19(1), pp.66–77.
Subscribe to Syndicate