Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Гогова, Снежина  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
О
Гогова, С., 1992. Относно вокализма в китайския език (в съпоставка с българския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(1), pp.24–35.
Гогова, С., 1994. Относно консонантизма на китайския език (в съпоставка с българския). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(2), pp.15–22.
П
Гогова, С., 1986. Първи международен симпозиум в Пекин за преподаването на китайския език като чужд. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(3), pp.118–122.
Т
Гогова, С., 1984. Трети международен симпозиум Теоретични проблеми на езиците от Азия и Африка. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(3), pp.134–136.
Subscribe to Syndicate