Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Дюлгерова, Гинка  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
К
Дюлгерова, Г., 1993. Конференция за българската разговорна реч във Велико Търново. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(1), pp.150–151.
П
Дюлгерова, Г., 1994. Проглас – ново филологическо списание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(2), p.91.
Т
Дюлгерова, Г., 1995. Трета национална конференция по проблемите на българската разговорна реч. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(3), p.115.
Subscribe to Syndicate