Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Ковачева, Пенка  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
И
Давидов, А. et al., 1978. История на българския език. Анотирани текстове, анализи и речник, Велико Търново: ВТУ "Кирил и Методий" - Филологически факултет.
Т
Ковачева, П., 1983. Трети международен колоквиум по старобългаристика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(1), pp.115–117.
Subscribe to Syndicate