Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 7 results:
Filters: Author is Давидов, Ангел  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
И
Давидов, А. et al., 1978. История на българския език. Анотирани текстове, анализи и речник, Велико Търново: ВТУ "Кирил и Методий" - Филологически факултет.
С
Давидов, А., 1996. Старобългарска лексикология, Велико Търново: Университетско издателство „Свв. Кирил и Методий“.
Subscribe to Syndicate