Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 9 results:
Filters: Author is Георгиев, Владимир И.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
К
Заимов, Й., 1960. Къде е писано Добрейшовото евангелие. In В. И. Георгиев, ed. Езиковедско-етнографски изследвания в памет на академик Стоян Романски. София: БАН, pp. 415–419.
Subscribe to Syndicate