Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Journal Article
Василева, И., 1992. Темо-ремна структура и конекторен тип кохезия в английски и български научен текст. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(5), pp.5–12.
Благоева, Д., 1994. Темпорална валентност в полския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(3–4), pp.17–25.
Василев, В.П., 1986. Темският ръкопис – български езиков паметник от 1764 г. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 10(1), pp.49–72.
Стоянова, Ю., 2003. Тенденция към архаизация на лексикални елементи от съвременния словашки и български речников състав. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 28(2), pp.43–48.
Герджиков, Г., 1983. Тенденцията към аналитизъм – определение, метод за измерване, причини, следствия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(5), pp.46–55.
Панко, Т. & Ошчипко, И., 1993. Теодозий Возний (1928–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(5), p.115.
Постовалова, В., 2012. Теолингвистика в современном гуманитарном познании: Истоки основные идеи и направления. Magister Dixit: Научно-педагогический журнал Восточной Сибири, 4 (12). Available at: http://md.islu.ru/node/539 [Accessed 20.10.2014AD].
Степаненко, В., 2011. Теолингвистика в современном религиозном дискурсе. Magister Dixit: Научно-педагогический журнал Восточной Сибири, 3 (9). Available at: http://md.islu.ru/node/181.
Степаненко, В., 2012. Теолингвистика? – Да, теолингвистика!. Вестник Иркутского государственного лингвистического университета, 2(18), pp.221 – 226. Available at: http://www.islu.ru/files/rar/2012/vestnik_iglu_2yu_18_2012.pdf [Accessed 20.10.2014AD].
Гадомский, А., 2005. Теолингвистика: история вопроса. Ученые записки Таврического Национального университета им. В.И. Вернадского. Филология, 18 (57), pp.16–25. Available at: http://sn-philolsocom.crimea.edu/arhiv/2005/uch_18_1fn/gadomskiy_3.pdf [Accessed 20.10.2014AD].
Морковкин, В.В. et al., 1983. Теоретические основы создания ориентированного на болгарских учащихся словаря сочетаемости русских слов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(5), pp.28–35.
Димова, Е., 1978. Теоретична конференция Преводът в служба на науката и техническия прогрес. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(1), pp.83–84.
Бенатова, П., 1980. Теоретична конференция Проблеми на превода от български на чужди езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(6), pp.125–126.
Николов, С., 1983. Теоретична конференция Състояние и проблеми на критиката на превода. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(5), pp.127–128.
Васева, И., 1978. Теорията на превода като наука. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(1), pp.48–53.
Тъпкова-Заимова, В. & Заимова, Р., 2003. Тервел – Тривелиус – Теоктист. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 27(4), pp.92–98.
Алексова, В., 2002. Термини за ‘встъпвам в брак’ в българския и румънския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27(3), pp.16–58.
Младеновић, А., 1990. Термините славеносрпски и славеноболгарски. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(4–5), pp.228–230.

Pages

Subscribe to Syndicate