Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Райнов, Н., 1989. Съчинения в пет тома А. Йорданов & Сугарев, Е., eds., София: Български писател.
Прев. [от старобълг.], бел. и послесл. Анна-Мария Тотоманова
Муталимова, М., 1979. Съществителни със значение на лице във функцията на допълнение в старобългарския и старобелоруския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(2), pp.17–23.
Михов, Н., 1980. Съществителните със суфикс -ция в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, V(2), pp.20–29.
Венкова, В., 1997. Съществителните човек и хора в португалския и в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(4), pp.5–12.
Мичева, В., 2001. Съюзът ТА в историята на българския книжовен език. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 25(3), pp.113–120.
Т
Петков, С., 1978. Таксономия на речевите стойности. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(6), pp.3–11.
Ощипко, И.И., 1996. Тамила Ивановна Панько (1935–1995). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 21(2), pp.129–130.
Бланшо, М., 2000. Творба и комуникация. In Литературното пространство. София: ЛИК, pp. 195 – 214.
Тренков, К., 1987. Творческа среща на тема Лексикографски проблеми на превода в София. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(1), pp.122–123.
Парижкова, Л., 2012. Творчески провокации за стимулиране на четенето. Образование и технологии. Иновации в обучението и познавателното развитие, 3, pp.352–357.
Милтенова, А., 1986. Творчески юбилей на академик Петър Динеков. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 10, pp.97–99.
Златанова, Р., 1981. Творчески юбилей на Линда Садник. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5, pp.120–123.

Pages

Subscribe to Syndicate