Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6011 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Х
Хаджикосев, Р., 2004. Лекции по българска литература (1918-1944), Букурещ: Университетско издателство. Available at: http://megimg.info/mg/modules/booklists/knigi/Istoria/Hajikosev/Istoria%202.pdf [Accessed 02.05.2014AD].
Ханегрефс, Н., 1980. Наименования на цветовете в балканските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(2), pp.3–19.
Харалампиев, И., 2013. Чл.-кор. проф. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 37(1), pp.118–121.
Харизанова, М., 1997. Един български говор от Албания. Българска реч, 3(1–2), pp.58–61.
Хауптова, З., 1984. Древнейший славянский перевод текста Апостола. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8(1), pp.59–63.
Хегел, Г.В.Ф., 1969. Феноменология на духа, София: Наука и изкуство.
Съдържа и прил. Генеалогията като митическа форма / Паула Филипсон ; Прев. от нем. Бойко Атанасов. Древноизточни митологични представи в Елада през архаическата епоха / Алфред Хойбек ; Прев. от нем. Бойко Атанасов. Хезиодовият мит за поколенията : Опит за структур. анализ / Жан-Пиер Вернан ; Прев. от фр. Глория Вълева
Хеншел, Х. et al., 1980. Сричкоразделянето на думите в конфронтативен аспект. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(1), pp.3–17.
Хердер, Й.Готфр, 1985. Трактат за произхода на езика. In Естетически студии и статии. София: Наука и изкуство.
Херей-Шиманска, К., 1980. Старобългарското вощага. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 4(2), pp.75–78.
Увод, новобългарски текст и коментар Б. Райков.
Хинев, А., 2003. Дипломатически език и стил. Българска реч, 9(3), pp.43–44.
Холанди, Р., 2009. Семантични групи при компаративните фразеологични единици в английския и в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34(1), pp.5–22.

Pages

Subscribe to Syndicate