Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 10 results:
Filters: Author is Минчева, Ангелина  [Clear All Filters]
Journal Article
Минчева, А., 1981. Структурните черти на балканския езиков съюз с оглед на съвременния български език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), pp.136–144.
Минчева, А., 1985. Никодимово евангелие. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 9(4), pp.30–44.
Минчева, А., 1987. Йосип Хам. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 11, pp.129–130.
Минчева, А., 1992. За една спорна дума в Пространното житие на св. Методий. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 16(2), pp.33–67.
Минчева, А., 1989. За Виенския препис на Песен на песните. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 13(2), pp.3–22.
Book Chapter
Минчева, А., 1991. Местен падеж (Локатив). In И. Дуриданов, ed. Граматика на старобългарския език. Фонетика, морфология, синтаксис. София: БАН, pp. 463–465.
Минчева, А., 1995. Калки в старобългарски език. In П. Динеков, ed. Кирило-Методиевска енциклопедия. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 209–212.
Subscribe to Syndicate