Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Василева-Карагьозова, Светлана  [Clear All Filters]
Book Chapter
Василева-Карагьозова, С. et al., 2006. Барокови реминисценции в българската поезия. In София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 24-41.
Subscribe to Syndicate