Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Стоева, Тотка  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ч
Стоева, Т., 1999. Частотность и структурные характеристики слогов в болгарском и русском языках. Годишник на Софийския университет. Факултет по славянски филологии, 87(1. Езикознание), pp.35–56.
З
Стоева, Т., 1986. За някои сандхиални явления, мотивирани от структурата на фонетичната дума в руския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(2), pp.26–29.
Subscribe to Syndicate