Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 10 results:
Filters: Author is Минчева, Ангелина  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Минчева, А., 1981. Структурните черти на балканския езиков съюз с оглед на съвременния български език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), pp.136–144.
Н
Минчева, А., 1985. Никодимово евангелие. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 9(4), pp.30–44.
М
Минчева, А., 1991. Местен падеж (Локатив). In И. Дуриданов, ed. Граматика на старобългарския език. Фонетика, морфология, синтаксис. София: БАН, pp. 463–465.
К
Минчева, А., 1995. Калки в старобългарски език. In П. Динеков, ed. Кирило-Методиевска енциклопедия. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 209–212.
Й
Минчева, А., 1987. Йосип Хам. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 11, pp.129–130.
Subscribe to Syndicate