Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Василева-Карагьозова, Светлана  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Василева-Карагьозова, С. et al., 2006. Барокови реминисценции в българската поезия. In София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 24-41.
Subscribe to Syndicate