Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Вазов, Иван  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Х
Вазов, И., 1983. Христо Ботев. Критическа студия. In И. Пауновски, ed. Българската критика за Христо Ботев. София: Български писател.
Първа публикация на текста: сп. „Денница“, 1891, кн. 6, 7, 8 и 10
С
Вазов, И., 1957. Събрани съчинения, София: Български писател.
Subscribe to Syndicate