Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Дуриданов, Иван  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
М
Минчева, А., 1991. Местен падеж (Локатив). In И. Дуриданов, ed. Граматика на старобългарския език. Фонетика, морфология, синтаксис. София: БАН, pp. 463–465.
Subscribe to Syndicate