Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 9 results:
Filters: Author is Томова, Елена  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
I
Томова, Е., 2003. In memoriam академик Франц Якопин (1921–2002). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 27, pp.101–104.
Л
Томова, Е., 1993. Лев Александрович Дмитриев. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17, pp.121–124.
П
Томова, Е., 1993. Петър Динеков (1910–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(1), pp.156– 160.
Томова, Е., 1993. Петър Динеков (1910–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(1), pp.156–160.
Subscribe to Syndicate