Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6011 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ф
Филипова, Г., 1984. Изворите за живота и делото на Кирил и Методий. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(5), pp.121–122.
Филипова, Г., 1985. Честване на Методиевата годишнина във ФРГ. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 9, pp.122–125.
Филипова-Байрова, М., 1989. Проф. Роже Бернар на осемдесет години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 13, pp.3–7.
Филкова, П., 1987. Библиография на трудовете на Блажо Блажев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(2), pp.112–116.
Филкова, П., 1993. Языковая редакция как следствие контактных межъязыковых связей. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(3–4), pp.211–221.
Филкова, П., 1989. Лексико-семантическое взаимодействие некоторых русских и староболгарских слов в русском литературном языке. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(6), pp.30–40.
Филчева, С.X., 1987. Библиография на трудовете на Моско Москов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(4), pp.107–115.
Флорин, С., 1981. Дължината на думата в английския, немския, руския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(2), pp.12–30.
Флук, В., 2003. Търсенето на дистанция: Негация и негативност в литературната теория на Волфганг Изер. In А. Кьосев & Ковачев, О., eds. Четенето в епохата на компютри, медии и Интернет. София: Фигура, pp. 160 – 202.
Фомина, Л.Ф., 1982. Названия созвездий в древнеболгарских памятниках. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 6(4), pp.32–36.
Фройд, З., 1991. Ерос и култура, Плевен: Евразия-Абагар.
Фром, Е., 2006. Душевно здравото общество. In Съчинения в 11 тома. София: Захарий Стоянов.
Фром, Е., 1992. Бягство от свободат, София: Христо Ботев.
Фуко, М., 1998. Надзор и наказание. Раждането на затвора, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".

Pages

Subscribe to Syndicate