Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 8 results:
Filters: Author is Мострова, Татяна  [Clear All Filters]
1995
Мострова, Т., 1995. Мариинско евангелие. In Кирило-Методиевска енциклопедия. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 617–625.
1990
Мострова, Т., 1990. Пети летен колоквиум по старобългаристика. Palaeobulgarica / Старобългаристика, {ХІV}, pp.115–120.
Subscribe to Syndicate