Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Метева, Елена  [Clear All Filters]
Book Chapter
Метева, Е., 2005. Препредадената реч – среща на два свята. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 407-416.
Subscribe to Syndicate