Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ш
Генчева-Декле, З., 1986. Шарл Жак Вейренк (1925–1985). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(5), pp.126–128.
Ч
Тодорова, Д., 2011. Чуждиците в преводните текстове. Българска реч, 17(2), pp.106-108.
Радева, В., 1996. Чуждите думи и езиковата култура. Българска реч, 2(1), pp.9–10.
Anon., 2003. Чудото на Св. Георги с българина. Православна беседа , 2012.
Симеонов, Б., 1983. Чрьтами и рѣзами чьтаах7 и гатаах7 погани с7ще. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7(2), pp.84–87.
Петров, Л., 1930. Чорбаджиите. Студентска борба, 4(16), p.2.
Попов, К., 2014. Човекът е винаги в сегашното. Българска реч, 20(3), pp.5 – 6.
Музил, Р., 2009. Човекът без качества, София: Атлантис-КЛ.
Баракова, П., 2005. Човек – семантични и граматични аспекти. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 504-510.
Харалампиев, И., 2013. Чл.-кор. проф. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 37(1), pp.118–121.
Давидов, А., 1990. Чл.-кор. на БАН проф. Дора Иванова-Мирчева на 70 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 14, pp.102–104.
Рачева, Т., 1984. Членуването на една семантична група съществителни имена в ролята на сказуемно определение в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(2), pp.18–23.
Михайлова, С., 1980. Членуването в българския и арабския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(2), pp.30–35.
Славова, Т., 1998. Член-кореспондент проф. Иван Добрев на 60 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22, pp.109–115.

Pages

Subscribe to Syndicate