Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Исса, Катя  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
О
Исса, К., 2005. Остиновата теория на речевите актове към българската езикова среда. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 384-392.
Исса, К., 2005. От аргото на зидаря до професиолекта на архитектите. In К. Цанков et al., eds. Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев По случай неговата 70-годишнина. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, pp. 261 – 267.
Subscribe to Syndicate