Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 7 results:
Filters: Author is Ефтимова, Андреана  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
М. М. Макарцев, Г. Т. Жервенкова. Справочник по грамматике, 223; Справочник по глаголам, 224. Изд. Живой язык. Москва, 2010
Н
Anon., 2006. Неспонтанната реч на спортните коментатори. In Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 465-474.
О
Ефтимова, А., 2005. Обучаваща стратегия за „усвояване“ на чужди езици и чужди светове. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 485-494.
Anon., 2005. Опит за партитурно описание на мултимодалната комуникаци. In Езиковедски приноси в чест на чл.-кор. проф. Михаил Виденов. Университетско издателство „Свв. Кирил и Методий“ ; Международно социолингвистическо дружество, pp. 379 – 388.
Ефтимова, А., 2005. Опит за партитурно описание на мултимодалната комуникация. In Езиковедски приноси в чест на чл.-кор. проф. Михаил Виденов. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" ; Международно социолингвистическо дружество, pp. 379–389.
Subscribe to Syndicate