Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Александрова, Розалия  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Anon., 2006. Есето – между знака и интуицията. In Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 301-323.
А
Александрова, Р., 2005. Нови аспекти в тълкуването на връзката между есе и интуиция. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 473-484.
Modify or remove your filters and try again.
Subscribe to Syndicate