Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6011 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Щ
Щайнке, К., 1984. Наблюдения върху употребата на причастието в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(1), pp.5–10.
Щайнке, М., 2003. Времето. Българска реч, 9(1), pp.54–55.
Стихотворение
Щайнке, К., 2001. За отговорността на филолога. Българска реч, 7(2), pp.9–12.
Ш
Шушлина, В., 2013. Функции на обръщението. Българска реч, 19(3), pp.42 – 49.
Шурбанов, А., 1990. Руси Русев (1900–1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(1), p.118.
Шурбанов, А., 1990. Руси Русев (1900–1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(1), p.118.
Шумкова, Л., 2006. „Българи от старо време“ и „Чичовци“ - близости и отдалечавания. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 42-55.
Шуманова, Н. et al., 2007. Списание „Библиотека“. Тематичен указател: 1984–2005 г., София: Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.
Шопова, Й. & Велева, М., 1989. Фонетико-фонологични грешки при възприемането на българската вокална система от испаноговорещи студенти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(1), pp.17–23.
Шопов, Р. & Вълкова, С., 2001. Съдбата като перфомативен акт?. In В. Радева, ed. Българският език през XX век. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", Пенсофт, pp. 335-341.
Шнитер, М., 1995. Свети Арнулф и крал Арнулф. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19(1), pp.15–21.
Шнитер, М., 1995. Свети Арнулф и крал Арнулф. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19(1), pp.15–21.
Шмидт, В.-Х., 1990. Литературна комуникация през Българското средновековие. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 14(1), pp.82–90.
Шкорпил, Х. & Шкорпил, К., 1999. Могили, София: Сфера.
Шишманов, И., 1899. Рецензии и книгопис. Български преглед, 6(3-4), p.200.

Pages

Subscribe to Syndicate