Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 23 results:
Filters: Author is Йовчева, Мария  [Clear All Filters]
1992
Йовчева, М. & Тасева, Л., 1992. Редки думи от Берлинския сборник. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 16(4), pp.34–49.
2003
Изд. подготв. от Л. Тасева и М. Йовчева. Подбор на гр. текст Т. Илиева.
2004
доклади от международната конференция, София 26–28 юни 2003 г.
2006
Sels, L., 2006. Lexical diversification versus terminological standardization. John the Exarch's Bogoslovie and Šestodnev and parallel 14th-century South Slavonic translations. In Л. Тасева et al., eds. Многократните преводи в Южнославянското средновековие. София: Горекс Прес, pp. 301–308.
Доклади от международната конференция, София, 7-9 юли 2005
2010
Црвенковска, Е., 2010. Влогот на Триодот во збогатувањето на црковнословенската лексика. In М. Йовчева et al., eds. Пѣние мало Геѡргию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов. София: Боян Пенев, pp. 238–249.
Subscribe to Syndicate