Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Вълкова, Силвия  [Clear All Filters]
Book Chapter
Шопов, Р. & Вълкова, С., 2001. Съдбата като перфомативен акт?. In В. Радева, ed. Българският език през XX век. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", Пенсофт, pp. 335-341.
Subscribe to Syndicate