Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Измирлиева, Илиана-Сияна  [Clear All Filters]
Book Chapter
Измирлиева, И.-С., 2005. Графична експресивизация на текста (Наблюдения върху справочните издания „програмата“ и „КОМПАС“). In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 447-453.
Subscribe to Syndicate