Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Люцканов, Йордан  [Clear All Filters]
2005
Люцканов, Й., 2005. Как с думите се правят светове. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 374-383.
Subscribe to Syndicate