Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Маврова, Аглая  [Clear All Filters]
Book Chapter
Маврова, А., 2005. Името на персонажа и персонажът на името в „От ума си тегли“ на А. С. Грибоедов. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 235-242.
Subscribe to Syndicate