Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Алексова, Красимира  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Anon., 2006. Омонимия – бипартиципиалност – бидетерминативност в българската глаголна система. In Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 355-370.
А
Алексова, К., 2005. Специфика на адмиративните употреби в трите глаголни лица. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 557-567.
Modify or remove your filters and try again.
Subscribe to Syndicate