Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Вачева, Албена  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Anon., 2006. Езикът на културните стереотипи. Партийната пропаганда. In Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 248-266.
В
Вачева, А., 2005. Ословесяване на изчезналата година – за множествеността на историята. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 140-154.
Modify or remove your filters and try again.
Subscribe to Syndicate