Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 5 results:
Filters: Author is Гаравалова, Илияна  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Д
Anon., 2006. Действието на принципа на компенсацията в рамките на парадигмата на съществителните имена в съвременния български език. In Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 337-348.
Subscribe to Syndicate