Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
2011
Георгиева, С., 2011. За характера на фразеологичните неологизми в българския език. In С. Калдиева-Захариева et al., eds. Езиковедски изследвания в чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", pp. 155–162.
Прев. от англ. Росен Люцканов
Дамянова, А., 2011. Как българските ученици да постигнат по-убедителни резултати по четивна грамотност. In Тематични анализи на резултатите на българските ученици при четене в PISA 2009. София: ЦКОКУО.
Проданов, В., 2011. Легитимация на прехода към втори български капитализъм. Ново време. Списание за социални идеи, политика и култура, 12, p.15.
Булгаков, М., 2011. Мастер и Маргарита, Москва: Астрель.

Pages

Subscribe to Syndicate