Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 14 results:
Filters: Author is Митринов, Георги  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
З
По повод статията на Нено Неделчев „Лексикални особености в говора на българите католици от гр. Белене“. В: Сборник Лингвистични студии. Велико Търново, 1994.
Subscribe to Syndicate