Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 14 results:
Filters: Author is Митринов, Георги  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
М
Митринов, Г., 2004. Диалектология и история. Българска реч, 10(2), pp.51–53.
По повод статията на Нено Неделчев „Лексикални особености в говора на българите католици от гр. Белене“. В: Сборник Лингвистични студии. Велико Търново, 1994.
Митринов, Г., 2014. Къде се намира Западна Тракия?. Българска реч, 20(2), pp.54-59.
Subscribe to Syndicate